Thân

Hóa ra Người thân không phải là mắng nhau xong câu sau lại bình thường ngay được Đó là say bị thao túng, nhu nhược Người thân là bình tĩnh lắng nghe, chấp nhận, cởi mở Là người mình cần […]